Drukuj

27.06.2017 Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia oraz kandydatów na Członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 27.06.2017 o godz. 16.00 w CAS w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13.

Porządek obrad:

  1. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków– podjęcie uchwały.
  2. Przyjęcie zmian kryteriów oceny projektów grantowych – podjęcie uchwały.
  3. Przyjęcie zmian procedur oceny projektów grantowych – podjęcie uchwały.
  4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016 – podjęcie uchwały.
  5. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2016 – podjęcie uchwały.
  6. Zmiany składu Rady oceniającej wnioski – podjęcie uchwały.
  7. Sprawy bieżące: